Önemli Linkler

 

Van Zootekni Derneği Başkanın Mesajı

Zootekni, ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, verim seviyelerinin artırılması, ürün kalitelerinin yükseltilmesi, bakımları, beslenmeleri, değerlendirilmeleri, sevk ve idareleri gibi pek çok faaliyeti içerir. Sıralanan konularda Ziraat Fakültelerinde mühendislik eğitimi alanlar ise Zooteknist olarak adlandırılır.
Tüm üretim dallarında olduğu gibi hayvancılıkta da üretimin temelini mühendislik oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek üretimin şekillendirilmesine yönelik tüm aşamalar gerekse ilgili politikaların oluşturulması zooteknist ziraat mühendislerinin sorumluluğunda olmalıdır.
1960 yılında yayımlanan 7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisleri Hakkında Kanunda “Türkiye'de Ziraat yüksek mühendisi unvanını taşımak ve ziraat yüksek mühendisliğine mütaallik hak ve salahiyetleri kullanarak mesleki faaliyetlerde bulunabilmek için Türkiye Ziraat Fakültelerinden mezun olmuş bulunmak” ifadesi yer almaktadır. Yine aynı kanuna göre “araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, ZOOTEKNİ, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya; lisans aldıkları veya ihtisas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye; bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayene, ekspertiz, ehlivukuf (bilirkişi) işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye; zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya; hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidirler”.
Ancak söz konusu kanunla, genelde ziraat mühendislerinin özelde ise zooteknistlerin güvence altına alınan yetki ve sorumlulukları, son yıllarda devreye giren birçok kanun, yönetmelik ve tebliğ ile ciddi kayıplara uğramıştır. Bu bağlamda zooteknistlerin yasal kazanımlarını korunmak için yetki ve sorumluluklarının kayba uğradığı alanlara yönelik mücadele etmeleri gerekmektedir.
Zooteknislerin yetki ve sorumluluklarını korumak hedefiyle 2007 yılında 21 üye ile kurulan Derneğimiz, aynı zamanda ülke hayvancılığının geliştirilmesine yönelik politikalar üretmeyi ve alana yönelik sorunlara çözüm önerileri getirmeyi de amaçlamaktadır. Yine ulusal düzeyde güç birliği için 2013 yılında Ankara, Aydın, Çukurova, Ege, Erzurum, Samsun, Tokat ve Trakya Zootekni Dernekleri ile Derneğimizin kurucu üyeliklerini yaptığı Zootekni Federasyonu faaliyetlerine başlamıştır.
Sıralanan amaçlar doğrultusunda milli birliktelik çerçevesinde ve sadece toplum yararına çalışmayı ilke edinen Derneğimiz tüm bireysel çıkarlardan uzaktır.

Sevgi ve saygılarımla.

Cengiz ERKAN
Yönetim Kurulu Başkan


Designed By Hasan ÇELİKYÜREK